ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2017 KL. 19.00 PÅ HOTEL VOJENS MED FØLGENDE DAGSORDEN:

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelses beretning for det forløbne regnskabsår.

3.  Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4.  Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5.  Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for 
     kommende år.

6.  Indkomne forslag fra andelshavere.
     Ingen forslag modtaget.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     På valg Claus Andersen. Modtager genvalg.

8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9.  Valg af statsautoriseret revisor.

10.  Eventuelt.

 

Det reviderede årsregnskab kan ses på hjemmesiden                                                     www.vojensfjernvarme.dk
senest den 29. august eller fremsendes ved henvendelse til 74542901.

 

VOJENS FJERNVARME a.m.b.a.

BESTYRELSEN